[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2016-05-30 09:20:02]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
w dniu  30 maja 2016 r.
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

Stanowisko: referent
Miejsce pracy: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział w Ładzy, ul. Reymonta 3 46-034 Pokój
                                                    
Wymiar czasu pracy: 1/2 etat
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

1. Wymagania:
niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie: wyższe na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja.
c) doświadczenie: 1 rok pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:
a) umiejętność korzystania z przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
b) podstawowa znajomość terenu i uwarunkowań przyrodniczych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
c) praktyczna umiejętność identyfikacji w terenie gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,
d) udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu monitoringu przyrodniczego, badań terenowych, obsługi urządzeń GPS,
e) praktyczna znajomość pakietu Office oraz Quantum GIS,
f) zdolności organizacyjne, umiejętność komunikowania się, swobodnej wypowiedzi,
g) dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole jak i na samodzielnym stanowisku,
h) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
i) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
k) obywatelstwo polskie.

dodatkowe:
a) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
b) prawo jazdy kat. B,
c) umiejętność posługiwania się sprzętem fotograficznym oraz podstawowej obróbki zdjęć.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, organizacjami społecznymi   i jednostkami gospodarczymi działającymi na obszarze Parku w zakresie realizacji zadań statutowych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych,
b) realizacja zadań w zakresie ochrony przyrody, edukacji oraz rozwoju turystyki na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
c) wykonywanie zadań związanych z czynną ochroną przyrody: udział w wizjach lokalnych, prowadzenie monitoringu i inwentaryzacji gatunków fauny i flory oraz ich siedlisk, opiniowanie wycinki drzew i krzewów na terenie parku,
d) zgłaszanie projektów utworzenia nowych lub weryfikacji istniejących form ochrony przyrody na terenie Parku,
e) gromadzenie eksponatów związanych z ochroną przyrody, krajobrazu, historią i kulturą,
f) popularyzowanie idei ochrony przyrody, krajobrazu i historii obszarów chronionych,
g) prowadzenie działalności edukacyjnej  w zakresie popularyzacji i upowszechniania wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych znajdujących się na terenie parków,
h) prowadzenie strony internetowej,
i) współpraca z placówkami naukowo-badawczymi,
j) wykonywanie zadań, wynikających z Planu Pracy w Oddziale Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
d) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych, wyłącznie według wzoru dostępnego na stronie www.bip.zopk.pl
 lub możliwego do pobrania w siedzibie Zespołu,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie świadectw pracy,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych 48-267 Jarnołtówek, Pokrzywna 11 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: referent w ZOPK oddział w Ładzy w terminie do dnia 14 czerwca 2016 r.

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.zopk.pl oraz na tablicach informacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej 11, w Oddziale w Górze św. Anny ul. Leśnicka 10, 47-154 Góra Św. Anny i w Oddziale w Ładzy ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój.


Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Data wytworzenia:2016-05-30 09:20
Wyświetleń:2330
Wersje artykułu
Artykuł nie był modyfikowany