[opublikował(a): Elżbieta Pigulska dnia 2016-08-09 11:01:48]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu do realizacji zadań: Promocja i edukacja ekologiczna  oraz Inwentaryzacja zadrzewień i poprawa stanu siedlisk gatunków chronionych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwaną dalej ustawą Pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO
Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne, 48771000-3 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego, 38652120-7 Projektor wideo, 30234100-9 Dysk magnetyczny, 38650000-6 Sprzęt fotograficzny, 38651000-3 Aparaty fotograficzne.
Szczegółową treść zapytania wraz z formularzem ofertowym oraz załącznikami mogą Państwo pobrać poniżej.


Do pobrania:
Stopka
Autor:Elżbieta Pigulska
Data wytworzenia:2016-08-09 11:01
Wyświetleń:1733
Wersje artykułu
Artykuł nie był modyfikowany