[opublikował(a): Elżbieta Pigulska dnia 2016-08-12 11:36:29]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej
na opracowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych, ulotek, plakatów na konkurs fotograficzny do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicz-nej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-nych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwaną dalej ustawą Pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO
Kod CPV:  79823000-9 Usługi drukowania i dostawy, 79822500-7 Usługi projektów graficznych

Szczegółową treść zapytania wraz z formularzem ofertowym oraz załącznikami mogą Państwo pobrać poniżej.Do pobrania:
Stopka
Autor:Elżbieta Pigulska
Data wytworzenia:2016-08-12 11:36
Wyświetleń:1800
Wersje artykułu
Artykuł nie był modyfikowany