[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2017-01-16 12:02:07]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w dniu 16.01.2017 r.
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

Stanowisko: Specjalista w sekcji finansowo-księgowej
Miejsce pracy: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
Pokrzywna 11 48-267 Jarnołtówek
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat


Warunki pracy na stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym, nie wyposażonym w windę. Praca przy monitorze ekranowym. Stanowisko pracy wyposażone standardowo.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

1. Wymagania:
niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe o profilu: ekonomicznym, administracyjnym, prawnym
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia,
g) posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, o samorządzie województwa, o ochronie danych osobowych, oraz na temat funduszy Unii Europejskiej
h) biegła obsługa programów MS Office,
i) staż pracy 3 lata

dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
b) znajomość programu komputerowego Progman,
c) Roczny staż pracy w samorządzie,
d) Prawo jazdy kat. B,
e) Ukończone studia podyplomowe/szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości ZOPK zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości w sposób prawidłowy, zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności,
b) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
c) przygotowywanie sprawozdań finansowych, budżetowych  i statystycznych,
d) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
e) opracowywanie projektu planu finansowego,
f) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania planu finansowego,
g) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej ZOPK, w tym m.in. nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem należności bądź zobowiązań finansowych,
h) prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT,
i) regulowanie zobowiązań wobec urzędów administracji rządowej, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
j) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po zatwierdzeniu dokumentów przez Dyrektora,
k) prowadzenie nadzoru nad  mieniem ZOPK, w tym m.in. rozliczanie inwentaryzacji,
l) kompleksowa obsługa finansowa zadań oraz projektów realizowanych przez  ZOPK w ramach odrębnie zawartych umów oraz pozyskanych środków zewnętrznych,
m) przygotowanie raportów i analiz finansowych dla Dyrektora ZOPK,
n) prowadzenie dokumentacji dot. realizowanych zadań,
o) prawidłowego obliczenia i terminowego przekazania: składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, zaliczek na podatek dochodowy,
p) współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej, instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie dot. realizacji zadań statutowych,
q) sporządzanie list płac i pochodnych dokumentów,
r) sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
s) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
t) wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Zespole Opolskich  Parków Krajobrazowych, wyłącznie według wzoru dostępnego na stronie www.bip.zopk.pl lub możliwego do pobrania w siedzibie Zespołu,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie świadectw pracy,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych 48-267 Jarnołtówek Pokrzywna 11 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista w sekcji finansowo-księgowej w terminie do dnia 01.02.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.zopk.pl oraz na tablicach informacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej 11, w Oddziale w Górze św. Anny ul. Leśnicka 10, Góra Św. Anny i w Oddziale w Ładzy ul. Reymonta 3, Pokój.Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2017-01-16 12:02
Wyświetleń:1979
Wersje artykułu
2017-01-16 12:16Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2017-01-16 12:13Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2017-01-16 12:12Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2017-01-16 12:09Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda