[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2017-08-28 12:05:59]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
w dniu 28.08.2017 r.
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

Stanowisko: Specjalista ds. ochrony przyrody
Miejsce pracy: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek 
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
Warunki pracy na stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym, nie wyposażonym w windę. Praca przy monitorze ekranowym. Stanowisko pracy wyposażone standardowo. 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

1. Wymagania:
niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) wykształcenie wyższe o profilu: na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja;
c) doświadczenie: 1 rok pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska;
d) znajomość stosowania i interpretowania przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego;
e) znajomość procedur administracyjnych i ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie województwa, umiejętność korzystania z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
f) znajomość terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”;
g) umiejętność wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych;
h) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
i) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
k) nieposzlakowana opinia;
l) biegła obsługa programów MS Office.

dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
b) prawo jazdy kat. B;
c) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej,
b) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych Parku oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych,
c) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody,
d) realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku,
e) informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody,
f) prowadzenie edukacji przyrodniczej, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego,
g) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego,
h) przygotowywanie projektów opinii inwestycji na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, w części dotyczącej ochrony przyrody,
i) przygotowywanie projektów wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego otuliny, 
w części dotyczącej ochrony przyrody, 
j) inne zadania związane z działalnością statutową jednostki w zakresie ochrony przyrody.
 
3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Zespole Opolskich  Parków Krajobrazowych, wyłącznie według wzoru dostępnego na stronie www.bip.zopk.pl lub możliwego do pobrania w siedzibie Zespołu,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie świadectw pracy,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych 48-267 Jarnołtówek Pokrzywna 11 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. ochrony przyrody w terminie do dnia 11.09.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.zopk.pl oraz na tablicach informacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Data wytworzenia:2017-08-28 12:05
Wyświetleń:2077
Wersje artykułu
Artykuł nie był modyfikowany