[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2018-11-30 11:21:15]

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawę i montaż zestawu mebli na wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej w Ładzy”, w ramach projektu „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Poniżej do pobrania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2018-11-30 11:21
Wyświetleń:757
Wersje artykułu
2018-11-30 12:30Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-11-30 12:29Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2018-11-30 12:27Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda