[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2012-07-04 12:21:25]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
w dniu 4 lipca 2012 r.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

Stanowisko: Specjalista ds. ochrony przyrody
Miejsce pracy: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział w Górze Św. Anny, ul. Leśnicka 10, 47-154 Góra Św. Anny.
Wymiar czasu pracy: 1/1

1. Wymagania:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe;

na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja.

doświadczenie: 1 rok pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

a) znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego,

b) znajomość procedur administracyjnych, umiejętność korzystania z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) podstawowa znajomość terenu i uwarunkowań przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem geologii i geomorfologii Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”,

d) zdolności organizacyjne, umiejętność komunikowania się, swobodnej wypowiedzi,

e) umiejętność obsługi komputera (m.in. programy tekstowe i graficzne, arkusze kalkulacyjne),

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

i) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

dodatkowe:

a) prawo jazdy kat. B

b) znajomość zagadnień z zakresu przyrody nieożywionej

c) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, organizacjami społecznymi   i jednostkami gospodarczymi działającymi na obszarze Parku w zakresie realizacji zadań statutowych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych,

b) współpraca z placówkami naukowo-badawczymi,

c) realizacja zadań w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu, zabytków kultury oraz rozwoju turystyki na terenie Parku Krajobrazowego Góra św. Anny,

d) rejestracja stanowisk chronionych gatunków flory i fauny oraz zgłaszanie projektów utworzenia nowych lub weryfikacji istniejących form ochrony przyrody na terenie Parku,

e) monitoring przyrody nieożywionej,

f) wykonywanie zadań, wynikających z Planu Pracy w Oddziale Parku Krajobrazowego Góra św. Anny.

 

3. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,

d) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych, wyłącznie według wzoru dostępnego na stronie www.bip.zopk.pl lub możliwego do pobrania w siedzibie Zespołu,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopie świadectw pracy,

g) oświadczenie o niekaralności,

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oddział w Ładzy, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. ochrony przyrody w terminie do 20.07.2012 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informację o wynikach naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.zopk.pl oraz na tablicach informacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej 11, oddziale w Górze Św. Anny, ul. Leśnicka 10, 47-154 Góra Św. Anny i w oddziale w Ładzy, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój.Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2012-07-04 12:21
Wyświetleń:3679
Wersje artykułu
2013-01-15 12:33Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2012-07-04 12:21Zmodyfikowany przez: