[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2020-06-01 10:19:52]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w dniu 1 czerwca 2020 r.
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

Stanowisko:  referent
 
Miejsce pracy: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Oddział Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie", Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek.
 
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Opolskich Parków 
Krajobrazowych w Pokrzywnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

1. Wymagania:
niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:
a) umiejętność korzystania z przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
b) dobra znajomość terenu i uwarunkowań przyrodniczych Parku Krajobrazowego Góry Opawskie
c) praktyczna znajomość pakietu Office,
d) zdolności edukacyjne, organizacyjne, umiejętność komunikowania się, swobodnej wypowiedzi,
e) dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole jak i na samodzielnym stanowisku,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja.
b) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
c) doświadczenie w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska,
d) prawo jazdy kat. B,
e) praktyczna umiejętność identyfikacji w terenie gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,
f) umiejętność posługiwania się sprzętem fotograficznym oraz podstawowej obróbki zdjęć,
g) podstawowa znajomość obsługi programu Quantum GIS.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) realizacja zadań w zakresie edukacji, promocji oraz rozwoju turystyki na terenie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie,
b) prowadzenie zajęć edukacji przyrodniczej (prelekcje, warsztaty, zajęcia terenowe, itp.) dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) tworzenie materiałów edukacyjno-promocyjnych,
d) organizacja konkursów, turniejów, olimpiad i innych wydarzeń o tematyce przyrodniczej,
e) prowadzenie działalności edukacyjnej  w zakresie popularyzacji i upowszechniania wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych znajdujących się na terenie parków,
f) prowadzenie strony internetowej oraz obsługa i administracja mediów społecznościowych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, 
g) współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, organizacjami społecznymi   i jednostkami gospodarczymi działającymi na obszarze Parku w zakresie edukacji, promocji i turystyki,
h) pomoc w wykonywaniu zadań związanych z ochroną przyrody: prowadzenie monitoringu i inwentaryzacji gatunków fauny i flory oraz ich siedlisk, 
i) gromadzenie eksponatów związanych z ochroną przyrody, krajobrazu, historią i kulturą,
j) popularyzowanie idei ochrony przyrody, krajobrazu i historii obszarów chronionych,
k) realizacja zadań związanych z prowadzeniem projektów zewnętrznych ZOPK,
l) wykonywanie zadań, wynikających z Planu Pracy w Oddziale Parku Krajobrazowego Góry Opawskie.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie/dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
d) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych (załącznik nr 1),  
e) oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych (załącznik nr 2),
f) oświadczenie dotyczące danych osobowych RODO ( załącznik nr 3),
g) Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w  Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku ( załącznik nr 4),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i) kserokopie świadectw pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub pocztą (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie do siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent w ZOPK/ w terminie do dnia 16.06.2020 r. do godz. 15:00 

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.zopk.pl oraz na tablicach informacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, w Oddziale Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny” w Górze św. Anny ul. Leśnicka 10, 47-154 Góra Św. Anny i w Oddziale Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój.
Oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał w danej procedurze naboru. Kandydaci wymienieni w protokole z przeprowadzonego naboru, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone.
Oferty pozostałych kandydatów przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru danej procedury naboru. Kandydaci, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone.Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2020-06-01 10:19
Wyświetleń:1303
Wersje artykułu
2020-06-01 12:41Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2020-06-01 12:34Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2020-06-01 12:33Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda