[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2020-11-20 13:44:02]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
w dniu 20.11.2020 r.
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek
 
Stanowisko: Specjalista ds. ochrony środowiska 
 
Miejsce pracy:
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych: 
Oddział Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, 
Pokrzywna 11 
Dopuszczalnie 
Oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ul. Reymonta 3, Ładza
lub
Oddział Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, Góra św. Anny, ul. Leśnicka 10
 
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Opolskich Parków 
Krajobrazowych w Pokrzywnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

1. Wymagania:
niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005  r. w  sprawie stanowisk oraz   wymagań  kwalifikacyjnych,  jakie  powinni  spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych;
c) udokumentowany staż pracy (minimum 1 rok) w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub 
w ochronie środowiska;
d) dobra znajomość terenu i uwarunkowań przyrodniczych Opolskich Parków Krajobrazowych, ze szczególnym uwzględnieniem Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”;
e) umiejętność korzystania z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody;
f) znajomość wytycznych jednostek nadrzędnych z zakresu ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i ochrony przyrody oraz innych potrzebnych do realizacji zadań statutowych;
g) praktyczna znajomość pakietu Office;
h) zdolności organizacyjne, umiejętność komunikowania się i swobodnej wypowiedzi;
i) umiejętność redagowania formalnych pism;
j) dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, jak i na samodzielnym stanowisku;
k) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
l) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
ł) nieposzlakowana opinia;
m) prawo jazdy kat. B;

dodatkowe:
a) znajomość języka obcego (angielskiego, czeskiego, niemieckiego lub francuskiego) w stopniu komunikatywnym;
b) znajomość obsługi programu QGIS;
c) umiejętność korzystania z serwisu Geoportal;
d) umiejętność wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych; 
e) umiejętność posługiwania się sprzętem fotograficznym oraz podstawowej obróbki zdjęć;
f) praktyczna umiejętność identyfikacji w terenie gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych;
g) znajomość planów ochrony Opolskich Parków Krajobrazowych : PK Góry Opawskie, PK Góra św. Anny i Stobrawskiego PK;
h) znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55);
i) znajomość ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293);
j) znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2020 poz. 1219);
k) znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020 poz. 1463);
l) znajomość Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowanie projektów opinii do zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych, wynikających z obowiązujących przepisów;
b) przygotowywanie projektów opinii dotyczących lokalizacji inwestycji na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych;
c) podejmowanie działań niezbędnych do realizacji zadań wynikających z planów ochrony parków krajobrazowych;
d) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych Parków oraz wnioskowanie  o  podejmowanie  działań  mających  na  celu  eliminowanie  lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych;
e) inwentaryzacja stanu środowiska oraz stanowisk  rzadkich i chronionych roślin, zwierząt 
i grzybów oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę elementów przyrody nieożywionej;
f) gromadzenie  dokumentacji  dotyczącej  środowiska, przyrody  oraz  wartości  historycznych, kulturowych i etnograficznych;
g) realizacja zadań związanych z ochroną przyrody w granicach parków;
h) bieżąca  współpraca  z  samorządami,  jednostkami  organizacyjnymi  Lasów Państwowych, organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami mającymi związek z ochroną przyrody, 
a także parkami krajobrazowymi i narodowymi w kraju i za granicą;
i) prowadzenie działalności edukacyjnej, popularyzowanie idei ochrony przyrody, krajobrazu 
i historii obszarów chronionych;
j) inne bieżące zadania związane z działalnością statutową jednostki.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie/dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
d) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych (załącznik nr 1),  
e) oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych (załącznik nr 2),
f) oświadczenie dotyczące danych osobowych RODO ( załącznik nr 3),
g) oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w  Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załącznik nr 4),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie świadectw pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, 46-034 Ładza ul. Reymonta 3 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. ochrony środowiska w ZOPK w terminie do dnia 07.12.2020 r. do godz. 15:00.
 
Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.zopk.pl oraz na tablicach informacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, w Oddziale Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny” w Górze św. Anny ul. Leśnicka 10, 47-154 Góra Św. Anny i w Oddziale Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój.
Oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał w danej procedurze naboru. Kandydaci wymienieni 
w protokole z przeprowadzonego naboru, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone.
Oferty pozostałych kandydatów przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru danej procedury naboru. Kandydaci, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone.Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Data wytworzenia:2020-11-20 13:44
Wyświetleń:1404
Wersje artykułu
Artykuł nie był modyfikowany