[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2014-08-05 08:12:34]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
w dniu  05.08.2014 r.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

Stanowisko: referent ds. administracyjno-kadrowych
Miejsce pracy: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

1. Wymagania:

niezbędne:

wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane w zakresie ekonomii, prawa lub administracji

doświadczenie: mile widziane w  administracji samorządowej lub rządowej

pozostałe wymagania niezbędne:

a) znajomość prawa samorządowego, ustawy o zamówieniach publicznych, rachunkowości budżetowej, prawa pracy;

b) umiejętność korzystania z przepisów prawa w zakresie: prawa pracy, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz zamówień publicznych;

c) umiejętność obsługi komputera (m.in. programów tekstowych i graficznych, arkuszy kalkulacyjnych, programów księgowych i płacowych, mile widziana znajomość programu Płatnik oraz ProgMan),

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

g) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

dodatkowe:

a) prawo jazdy kat. B,

b) mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowywanie wniosków o pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych,

b) monitorowanie i przygotowywanie rozliczań projektów,

c) sporządzanie projektów pism, sprawozdań, informacji itd. w zakresie prowadzonych zagadnień,

d) planowanie i prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych do oraz powyżej 30 tys. euro,

e) prowadzenie spraw kadrowych wynikające z kodeksu pracy,

f) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

g) prowadzenie sekretariatu dla ZOPK,

h) opracowywanie projektów zarządzeń, decyzji oraz ich ewidencjonowanie.

3. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Zespole Opolskich  Parków Krajobrazowych, wyłącznie według wzoru dostępnego na stronie www.zopk.pl lub możliwego do pobrania w siedzibie Zespołu,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopie świadectw pracy,

g) oświadczenie o niekaralności,

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: referenta ds. administracyjno-kadrowym w terminie do dnia 20.08.2014 r. 

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty zostaną złożone w wyznaczonym terminie (do 20.08.2014 r.) i spełnią wymagania formalne, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 26.08.2014 r. w siedzibie ZOPK w Pokrzywnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.zopk.pl oraz na tablicach informacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej 11, w Oddziale w Górze Św. Anny ul. Leśnicka 10, 47-154 Góra Św. Anny i w Oddziale w Ładzy, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój.Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2014-08-05 08:12
Wyświetleń:3895
Wersje artykułu
2014-08-05 10:32Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2014-08-05 10:28Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2014-08-05 10:27Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2014-08-05 10:25Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda