[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2016-04-14 15:12:37]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
w dniu  14 kwietnia 2016 r.
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

Stanowisko: Referent
Miejsce pracy: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział w Górze Św. Anny, ul. Leśnicka 10, 47-150 Góra Św. Anny.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Warunki pracy na stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku. Praca przy monitorze ekranowym. Stanowisko pracy wyposażone standardowo. Miejscem pracy może być również teren Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

1. Wymagania:
niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie: wyższe na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja.
c) doświadczenie: 1 rok pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:
a) umiejętność korzystania z przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
b) znajomość procedur administracyjnych, umiejętność korzystania z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) podstawowa znajomość terenu i uwarunkowań przyrodniczych Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”,
d) zdolności organizacyjne, umiejętność komunikowania się, swobodnej wypowiedzi,
e) umiejętność obsługi komputera (m.in. programy tekstowe i graficzne, arkusze kalkulacyjne),
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

dodatkowe:
a) prawo jazdy kat. B,
b) roczny staż pracy w samorządzie,
c) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, organizacjami społecznymi i jednostkami gospodarczymi działającymi na obszarze Parku w zakresie realizacji zadań statutowych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych,
b) realizacja zadań w zakresie ochrony przyrody oraz rozwoju turystyki na terenie Parku Krajobrazowego Góra św. Anny,
c) monitoring i inwentaryzacja fauny i flory,
d) monitoring przyrody nieożywionej,
e) rejestracja stanowisk chronionych gatunków oraz zgłaszanie projektów utworzenia nowych lub weryfikacji istniejących form ochrony przyrody na terenie Parku,
f) gromadzenie eksponatów związanych z ochroną przyrody, krajobrazu, historią i kulturą,
g) popularyzowanie idei ochrony przyrody, krajobrazu i historii obszarów chronionych,
h) prowadzenie działalności edukacyjnej  w zakresie popularyzacji i upowszechniania wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych znajdujących się na terenie parków,
i) prowadzenie strony internetowej,
j) współpraca z placówkami naukowo-badawczymi,

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
d) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych, wyłącznie według wzoru dostępnego na stronie www.bip.zopk.pl lub możliwego do pobrania w siedzibie Zespołu,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie świadectw pracy,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych 48-267 Jarnołtówek Pokrzywna 11 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Referent w ZOPK Oddział w Górze św. Anny w terminie do dnia 25.04.2016 r.


Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.zopk.pl oraz na tablicach informacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej 11, w Oddziale w Górze św. Anny ul. Leśnicka 10, 47-154 Góra Św. Anny i w Oddziale w Ładzy ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój.Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Data wytworzenia:2016-04-14 15:12
Wyświetleń:1734
Wersje artykułu
Artykuł nie był modyfikowany