[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2016-04-14 15:23:45]

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
w dniu  14.04.2016 r.
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

Stanowisko: Samodzielny referent ds. rozliczania i monitorowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Miejsce pracy: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek.
 
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat.

Warunki pracy na stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym, nie wyposażonym w windę. Praca przy monitorze ekranowym. Stanowisko pracy wyposażone standardowo.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

1. Wymagania:
niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe o profilu: prawnym, administracyjnym, ekonomicznym,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia,
g) biegła znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
h) posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie województwa, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych oraz na temat funduszy Unii Europejskiej
i) biegła obsługa programów MS Office,

dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z przygotowywaniem, programowaniem, wdrażaniem,  rozliczaniem, obsługą finansową (księgowością) i monitorowaniem projektów/programów, współfinansowanych ze środków UE,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami, znajomość problematyki i zagadnień w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, w szczególność z RPO,
c) roczny staż pracy w samorządzie,
d) prawo jazdy kat. B
e) ukończone studia podyplomowe/szkolenia z zakresu funduszy/projektów

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prawidłowe rozliczanie wniosków zgodnie z harmonogramem projektu,
b) monitorowanie osiągania efektów przedsięwzięć w odniesieniu do zadań realizowanych oraz przekazywanie sprawozdań cząstkowych w terminie,
c) sporządzanie wniosku o płatność,
d) przygotowywanie niezbędnych materiałów i informacji związanych z realizacją finansową projektów,  
e) wykonywanie innych czynności wynikających z zapisów proceduralnych, programowych lub umownych,
f) przygotowywanie raportów z postępu realizacji i innych raportów w części finansowej dla projektów z UE,
f) opracowywanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówień w ramach realizowanych przez ZOPK projektów,
g) uczestnictwo w spotkaniach oraz przeprowadzanych kontrolach projektów,
h) opracowywanie procedur i systemu archiwizacji dokumentów i pism związanych z projektami oraz nadzorowanie bieżącej archiwizacji w ZOPK.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych, wyłącznie według wzoru dostępnego na stronie www.bip.zopk.pl lub możliwego do pobrania w siedzibie Zespołu,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie świadectw pracy,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Ze-społu Opolskich Parków Krajobrazowych 48-267 Jarnołtówek Pokrzywna 11 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Samodzielny referent ds. rozliczania i monitorowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w terminie do dnia 25.04.2016 r.


Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.zopk.pl oraz na tablicach informacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej 11, w Oddziale w Górze św. Anny ul. Leśnicka 10, Góra Św. Anny i w Oddziale w Ładzy ul. Reymonta 3, Pokój.Do pobrania:
Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Data wytworzenia:2016-04-14 15:23
Wyświetleń:1929
Wersje artykułu
Artykuł nie był modyfikowany