Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Zamówienia publiczne
na opracowanie graficzne, druk i dostawę kolorowanki przyrodniczej.
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na opracowanie graficzne, druk i dostawę kolorowanki przyrodniczej. 
na zakup i dostawę materiałów edukacyjnych z nadrukami.
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów edukacyjnych z nadrukami.

 na wykonanie opracowania graficznego, druku i dostawy tablic promocyjnych do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na opracowanie graficzne, druk i dostawę tablic promocyjnych do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

na zakup i dostawę fabrycznie nowego osobowego samochodu terenowego typu SUV z napędem 4x4 do siedziby ZOPK w Pokrzywnej.
Poniżej do pobrania odpowiedź na pytanie dotyczące zapisów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę fabrycznie nowego osobowego samochodu terenowego typu SUV z napędem 4x4 do siedziby ZOPK w Pokrzywnej.