Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Zamówienia publiczne

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów "Zadrzewienia w praktyce" dla pracowników samorządowych województwa opolskiego.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020:
V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu do prowadzenia inwentaryzacji zadrzewień.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020:
V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Pokrzywnej nr 11.
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Pokrzywnej.
 
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO
na przeprowadzenie szkolenia z GIS dla 10 pracowników Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
 
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia z GIS dla 10 pracowników Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020:
V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwaną dalej ustawą Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO