Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Fundusze europejskie

 Województwo Opolskie 

w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn. 

„Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” 

Termin realizacji projektu: od lipca 2017 r. do grudnia 2019 r.

Realizatorem projektu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

 

 

  Beneficjentem projektu "Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny""

jest Samorząd Województwa Opolskiego.

Projekt realizowany jest przez wojewódzką jednostkę organizacyjną - 

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w ramach

Osi projektowej: RPOP.04.00.00 Ochrona środowiska

Działania RPOP.04.04.00 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny.