Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2024-02-14.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-14.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Michał Stelmaszyk, m.stelamaszyk@zopk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 46935 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-267 Jarnołtówek, Pokrzywna 11
Tel.: +48774397548
E-mail:
Strona internetowa: www.zopk.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Oddziału Parku Krajobrazowy Góry Opawskie 
z siedzibą w Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek 

Siedziba Oddziału Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" z przyczyn technicznych (jest to stary budynek, niedostosowany do funkcji obiektu publicznego) nie jest w całości dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne.
Dla osób niepełnosprawnych udostępniona jest kondygnacja parteru.
Wykonany został podjazd dla osób poruszających się na wózku, który umożliwia wjazd do budynku.
Na tej kondygnacji dostępny jest także węzeł sanitarny przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne. Do budynków ZOPK i wszystkich jego pomieszczeń dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Siedziba Oddziału Stobrawski Park Krajobrazowy 
z siedzibą w Ładza, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój 

Budynek ten w całości dostosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne poprzez dźwig osobowy i zaprojektowany na parterze węzeł sanitarny przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne.
Obiekt pozbawiony barier architektonicznych i w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba Oddziału Parku Krajobrazowy Góra Św. Anny
z siedzibą przy ul. Leśnicka 10, 47-150 Leśnica 

Siedziba Oddziału Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" z przyczyn technicznych (jest to stary budynek, niedostosowany do funkcji obiektu publicznego) nie jest w całości dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.