Fundusze europejskie

Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w partnerstwie z Województwem Opolskim, Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszeniem „Euro-Country”

w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn.

„Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

Termin realizacji projektu: do stycznia 2022 r.

Realizatorem projektu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Więcej informacji o projekcie znajduje się w załączniku.

Skip to content